سینک و روشویی

سینک و روشویی تکسانیت میتواند در بسیاری از طرح ها همرنگ با صفحه کابینت شما باشد

سینک و روشویی تکسانیت تماماً از همان مواد استفاده شده در تولید صفحات یکپارچه تولید میشوند و به همین دلیل همانند صفحات امکان اجرای بدون درز، تعمیر و ترمیم را دارند و به دلیل آزادی طراحان در طراحی شکل و اندازه صفحه روشویی و سینک (حتی طراحی شکل خود کاسه) ، میتواند در بسیاری از فضاهای غیر معمول راه حلی برای مشکل ابعاد غیراستاندارد باشد.
سینک و روشویی برای اکثر طرح های محصولات سری گلستون و تکسانیت (به استثناء طرح های مرمرین) قابل تولید میباشد.