آخرین خبرها

تغییر در قیمت ماربل، گلستون و جمستون.

نحوه دریافت آدرس اینترنتی لیست قیمت

آدرس اینترنتی لیست قیمت محصولات در دسترس عموم قرار ندارد و با تغییر قیمت، تغییر میکند.
با ارسال عدد  1  به یکی شماره های زیر یک پیامک حاوی آدرس اینترنتی لیست قیمت محصولات برای شما ارسال میشود.
شماره تلفن ثابت دفتر تکسانیت:
02146129203
شماره همراه بخش فروش تکسانیت:
09012248109
پس از دریافت آدرس اینترنتی لیست قیمت میتوانید در صورت نیاز باز هم به همین آدرس مراجعه و قیمتها را دریافت نمایید.
درصورت تغییر قیمتها با مراجعه به آدرس اینترنتی فعلی طی پیامی از تغییرات قیمتها آگاه میشوید و میتوانید برای دریافت آدرس لیست قیمت جدید عدد 1 را مجدداً به یکی از شماره های فوق ارسال نمایید.