پیشگری از ترک در صفحات کورین

گوشه های داخلی کورین هرگز نباید تیز اجرا بشوند و حتماً باید دارای یک قوس به شعاع حداقل ۰/۵ سانتیمتر باشند.

اجرای غلط

اجرای صحیح گوشه داخلی کورین

اجرای صحیح

ھمیشه بین دیوار یا ستون و صفحه کورین از٣ الی ۵ میلیمتر فاصله برای انقباض و انبساط صفحه در تابستان و زمستان در نظر بگیرید.

بطور کلی برای ھر یک مترطول ١ میلیمتر فاصله در نظر بگیرید. 

اجرای غلط

اجرای صحیح

 هنگام بریدن جای سینک یا گاز حتما باید از قبل در پشت صفحه چهار قطعه تقویتی ۱۰ سانتیمتری در گوشه های مسیر برش چسبانده
و گوشه ها را با مته قطر ۱ سانتیمتر سوراخ کرده باشید.

اجرای غلط

اجرای صحیح

گوشه های کورین نباید تیز اجرا بشوند و برش با اره هرگز نباید در گوشه ها ایجاد چاک بکند.

حتماً گوشه ها جای ستون، سینک، گاز و ... را با مته قطر ۱ سانتیمتر سوارخ کنید.

اجرای غلط

اجرای صحیح

درزها باید حداقل ۸ سانتیمتر از محل برش سینک یا گاز فاصله داشته و دارای یه قطعه تقویتی با عرض حداقل ۱۰ سانتیمتر باشند.

اجرای غلط

اجرای صحیح

برای زیرسازی اصولی صفحات کورین استفاده از باریکه های طولی به عرض ۱۰ سانتیمتر و چسب آکواریوم توصیه شده.

استفاده از ام دی اف یک تکه و یا عدم استفاده از زیر سازی باعث ایجاد تنش درصفحه کورین می شود.

اجرای غلط

اجرای صحیح

جای سینک استیل حتما باید از چهار طرف حداقل ۰/۶ سانتیمتر با بدنه سینک فاصه داشته باشد.

لبه سینک نباید مستقیم با صفحه درتماس باشد و باید از نوار آب بندی یا چسب آکواریوم استفاده شود.

اجرای غلط

اجرای صحیح