استفاده از خط کش در پایین عکسها به شما کمک میکند تا تجسم بهتری از پراکندگی و اندازه دانه ها و رگه ها در صفحه کورین داشته باشید